Tilbake

Planlegging og gjennomføring av ny overvåkingsaktivitet

 

Et hovedmål med Vannmiljø er å bidra til å oppnå en samordnet overvåking. Det forutsetter god oversikt over alle overvåkingsaktiviteter for å sikre at det ikke igangsettes ny aktivitet uten å vurdere behov for koordinering mot pågående aktiviteter. Vannmiljø vil være det fagsystemet som gir den mest fullstendige oversikten over pågående og tidligere overvåking. Egenskapsdialogen for vannlokalitet gir informasjon om type overvåkingsaktivitet og hvilke kvalitetselementer som overvåkes.

 

Et annet hovedmål med Vannmiljø er å oppnå effektiv dataforvaltning. Vannmiljø vil for de aller fleste tilfeller av myndighetspålagt overvåking og regional/lokal overvåking representere det primære datalageret. For å sikre at data, fremskaffet med statlige midler eller gjennom utøvelse av myndighet, blir importert og oppbevart i Vannmiljø, er det lagt til rette for at dataregistrering eller dataimport kan utføres av oppdragstaker som en del av oppdraget.

 

Nedenfor er det beskrevet en trinnvis prosess for anskaffelse av et overvåkingsoppdrag med vekt på interaksjoner med Vannmiljø. Beskrivelsen er gyldig både for overvåkingsoppdrag som anskaffes ved direkte kjøp (under terskelverdi) og oppdrag hvor det må innhentes tilbud gjennom åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Selve dokumentasjonen av anskaffelsen skjer i saksarkivet (ePhorte).

 

Trinn1. Utarbeide tilbudsgrunnlag - innhente tilbud

For å sikre en godt koordinert overvåking er det viktig at det i tilbudsgrunnlaget fremgår tydelig hvilke etablerte vannlokaliteter som har potensielt overlappende formål med ny overvåkingsaktivitet. Alle tilbydere bør få et minimum av opplæring som innsynsbrukere av Vannmiljø.

 

Dersom etablerte vannlokaliteter dekker helt eller delvis formålet med ny overvåkingsaktivitet, er det en premiss at disse gjenbrukes og eventuelt suppleres med målinger for å oppnå full dekning. Det betyr at ny overvåkingsaktivitet samordnes rent praktisk med pågående aktivitet når det gjelder prøvetaking og analyse. Nye vannlokaliteter opprettes bare dersom det er påkrevd for å oppnå tilstrekkelig utsagnskraft, f.eks. ved at et område ikke er dekket eller at en eksisterende lokalitet ikke er representativ (uhensiktsmessig plassert) for formålet.

 

Det er også en premiss at alle data fra overvåkingsaktiviteten importeres eller klargjøres for import i Vannmiljø. Det betyr at Vannmiljøs standard dataformat må kunne tilfredstilles. Tilbudsgrunnlaget må derfor inneholde link til nettsiden hvor kodeverket til Vannmiljø er dokumentert (http://vannmiljokoder.klif.no). Tilbydere kalkulerer inn kostnader ved leveranse av data på Vannmiljøs importformat.  

 

For øvrig skal overvåkingsdata kunne benyttes som grunnlag for klassifisering av vannlokaliteter og vannforekomster, jfr. vannforvaltningsforskriften. Derfor må utformingen av overvåkingsaktiviteten tilfredsstille minstekrav til hvilke parametre som skal prøvetas og prøvetakingshyppighet, jfr. overvåkingsveileder for vannforskriften og veileder i klassifisering.

 

Trinn 2. Vurdere mottatte tilbud og velge oppdragstaker.

Utvelgelsesprosessen utføres i tråd med den anskaffelsesprosedyren som er valgt, jfr. forskrift om offentlige anskaffelser. Tilbudene sjekkes ut mot premissene i tilbudsgrunnlaget. Dette trinnet krever ingen spesielle interaksjoner med Vannmiljø forutsatt at det er gjort en grundig jobb med tilbudsgrunnlaget.

 

Trinn 3. Inngå kontrakt

Produktene av en overvåkingsaktivitet er en komplett dataleveranse og en sluttrapport med beskrivelse av metoder og tolkning av resultater. Begge deler er viktig å få tilgjengeliggjort i Vannmiljø. Kostnadene knyttet til import av data og utarbeidelse av rapport skal derfor inkluderes i kontraktsbeløpet.

 

Det er utarbeidet en del standardformulering som med fordel kan tas inn i kontrakten:

 

”Data som fremskaffes ved overvåking i vann, inklusiv sediment og biota, skal registreres i fagapplikasjonen Vannmiljø. Kostnadene i forbindelse med dette skal dekkes av oppdraget.

Oppdragstaker vil innenfor prosjektets varighet få tildelt rettigheter til å registrere data direkte i denne basen (elektronisk registreringsskjema) eller importere data på spesifisert format (Excel-importskjema). For flerårige prosjekter skal data registreres minimum en gang pr. år.”

 

”Stedfesting av lokaliteter skal gjøres i henhold til Statens kartverks standard for stedfesting av natur- og samfunnsgeografisk informasjon. Lokalitetenes beliggenhet skal angis med UTM-koordinater (primært sone 33) referert til EUREF89 (WGS84). Koordinatene skal oppgis som fulle koordinater med nord- og østverdi i meter med minimum 10-meters nøyaktighet. UTM-sone skal alltid oppgis.”

 

Dersom det i tilbudet ikke er tatt godt nok hensyn til målet om en samordnet og ressurseffektiv overvåking, kan følgende formulering benyttes:

 

”Oppdragstaker skal bare opprette nye vannlokaliteter (stasjoner) i de tilfellene det ikke eksisterer noen lokalitet fra før eller det er tungtveiende faglige grunner til ikke å gjenbruke en eksisterende lokalitet. Opprettelse av nye vannlokaliteter og deres plassering, skal være avtalt med oppdragsgiver.”

 

Trinn 4. Etablere og gjennomføre overvåking

Når det er klart hvilke lokaliteter som skal inngå i overvåkingsoppdraget, skal disse enten opprettes direkte ved hjelp av digitaliseringsverktøy i Vannmiljø eller importeres ved hjelp av eget importskjema. Vi vil anbefale at oppdragsgiver (fylkesmannen) selv oppretter lokalitetene på grunnlag av opplysninger gitt av oppdragstaker. Dersom det er snakk om et stort antall lokaliteter, kan systemadministrator bistå med import av lokalitetene. Lokaliteter, som likevel ikke skal benyttes, slettes senest når oppdraget er fullført.

 

Registrering av data skjer ved hjelp av Excel-importskjema tilgjengelig i Vannmiljøs importfunksjon eller på Vannmiljøs kodeverksnettside. Sistnevnte bør skje minst en gang årlig slik at foregående års resultater registreres innen første kvartal inneværende år. Importskjemaet kan valideres uten pålogging.

 

Oppdragstaker sørger for at samtlige vannregistreringer knyttes til korrekt vannlokalitetID.

- Kvalitetssikring

Oppdragstaker er ansvarlig for å kvalitetssikre alle sine leveranser. Det som ikke fanges opp av valideringsrutinen i Vannmiljø, må oppdragstaker sørge for at er korrekt registrert. Det er oppdragsgivers ansvar å gi tilstrekkelig opplæring i bruk av Vannmiljøs kodeverk og utfylling og validering av importskjemaet.

 

Trinn 5. Rapportere og avslutte overvåking

Oppdragsgiver skal ved oppdragets slutt påse at rapport og dataleveranse (dataimport) er komplett og i tråd med kontraktsvilkårene.

 

Rapporten gir verdifull tilleggsinformasjon og skal gjøres tilgjengelig i Vannmiljø ved at den lastes opp som et arkivelement, fortrinnsvis PDF eller URL (lenke til eksternt publisert rapport), og knyttes til de importerte dataene.

 

 

Myndighetspålagt overvåking

Når fylkesmannen gir en virksomhet pålegg om å gjennomføre overvåking, har de inntatt en myndighetsrolle og kan ikke opptre som oppdragsgiver. Det er imidlertid like viktig å få tilgang til data fremskaffet gjennom utøvelse av myndighet. Derfor må det i pålegget stilles krav om at alle overvåkingsdata skal importeres i Vannmiljø.

 

For å sikre kvalitet må det dessuten stilles krav om at overvåkingen gjøres i tråd med minstekravene i overvåkingsveileder for vannforskriften. Sammen med Vannmiljøs importformat gir dette en viss garanti for at data samles inn og lagres på en standardisert måte. Det er grunnleggende viktig med tanke på sammenlignbarhet og sammenstilling med øvrige overvåkingsdata.