Oppbygging av parameterID for biologiske parametre

 

ParameterID for biologiske parametre er, med unntak av biologiske indekser og mikroorganismer, bygget opp av en bokstavkombinasjon med inntil 10 bokstaver. De to første bokstavene uttrykker alltid tilhørighet til kvalitetselement:

 

Kvalitetselementnavn

ID

Fullt navn

Angiospermer

AS

Angiospermer

Bunnlevende virvelløse dyr

MH

Marin hardbunnsfauna

Bunnlevende virvelløse dyr

MB

Marin bløtbunnsfauna

Bunnlevende virvelløse dyr

LB

Limnisk bunnfauna

Bunnlevende virvelløse dyr

DF

Drivfauna

Dyreplankton

DP

Dyreplankton

Fisk

FI

Fisk

Makroalger

MA

Makroalger

Makroalger

KA

Kransalger

Planteplankton

PP

Planteplankton

Påvekstalger

BE

Påvekstalger (Begroing)

Vannplanter

MF

Makrofytter

Vannplanter

MO

Moser

 

Neste bokstavkombinasjon (4 bokstaver) uttrykker hvilken egenskap som er registrert ved kvalitetselementet:

 

Registrering av

ID

Antall arter/taksa eller individer (fisk)

ANTL

Artsforekomst

AFOR

Biomasse

BIOM

Dekningsgrad

DEKN

Drivrate

DRAT

Drivtetthet

DTET

Frekvens

FREK

Lengde

LENG

Nedre voksegrense

NVGR

Relativ forekomst

RFOR

Tetthet

TETH

Vekt

VEKT


Biomasse kan registreres enten per arealenhet eller volumenhet. ParameterID får da henholdsvis endelsen AR eller VO.

 

Dekningsgrad og relativ forekomst kan oppgis enten i prosent (kvantitativ) eller i henhold til en fastsatt skala (semikvantitativ). ParameterID får da henholdsvis endelsen PS eller SK.

 

Tetthet kan registreres enten per arealenhet, volum (plankton) eller innsatsenhet. ParameterID får da henholdsvis endelsen AR, VO eller IN.

 

Vekt (fisk) kan registrere enten per arealenhet eller innsatsenhet. ParameterID får da henholdsvis endelsen AR eller IN.

 

For kvalitetselement fisk, kan antall individer oppgis enten fordelt på lengdegruppe, vektklasse eller aldersgruppe. ParameterID får da henholdsvis endelsen LE, VE eller AL.

 

I mange tilfeller registreres egenskaper på populasjonsnivå, dvs. totalt for hele populasjonen av en organismegruppe/kvalitetselement. Da vil parameterID inneholde bokstavene TO som siste eller nest siste bokstavkombinasjon.

 

 

Biologiske indekser har i stor grad fått parameterID fra innarbeide betegnelser på de enkelte indeksene. Shannon-Wiener indeks (H') benyttes på flere kvalitetselementer, og parameterID begynner derfor med bokstavene som uttrykker tilhørighet til kvalitetselement.

 

Parameter

Parameterkode

Antall EPT arter/taksa limnisk bunnfauna

LBEPT

Average Score per Takson (ASPT)

ASPT

Diversitet makroalger (Shannon-Wiener indeks)

MAH

Diversitet marin bløtbunnsfauna (Hurlberts indeks)

ES100

Diversitet marin bløtbunnsfauna (Shannon-Wiener indeks)

MBH

Indikatorartsindeks marin bløtbunnsfauna (ISI)

ISI

Indikatorartsindeks marin bløtbunnsfauna (NQI1)

NQI1

Indikatorartsindeks marin bløtbunnsfauna (NQI2)

NQI2

NIVA forsuringsindeks (score: 1 – 4)

NIVAFI

Raddum forsuringsindeks 1 (score: 0 – 1)

RADDUM1

Raddum forsuringsindeks 2 (score: 0 – 1)

RADDUM2

Trofiindeks basert på artenes dekningsgrad (score: -100 – 100)

TIDEK

Trofiindeks basert på forekomst/fravær av arter (score: -100 – 100)

TIANT

 

 

 

Viktige begreper

Biomasse: Vekt av en art/takson på et gitt areal eller volum.

Relativ forekomst: Mengde av en art/takson sett i forhold til total biomasse eller individantall av alle tilstedeværende arter/taksa på et gitt areal (rute) eller volum. Oppgis enten i prosent eller som en skala-verdi (DAFOR-skala eller lignende).

Dekningsgrad: Andel av et gitt areal (rute) som er bevokst med en art/takson. Oppgis enten i prosent eller som en skala-verdi (DAFOR-skala eller lignende).

Frekvens: Antall ruter en art/takson forekommer i sett i forhold til totalt antall ruter. Oppgis som et forholdstall (ratio).

Tetthet: Antall individer av en art/takson på et gitt areal eller volum.

Indeks: En ubenevnt størrelse som gjennom kombinasjon av parametre sier noe om økologisk tilstand for et gitt kvalitetselement, f.eks. artsrikhet, jevnhet, artsmangfold (diversitet) og forholdet følsomme/tolerante indikatorarter.

Rute: Fast definert kvadratisk flate som avgrenser området (habitatet) for registreringer av arter/taksa. Rutestørrelsen må alltid oppgis.